Chapter Officers

Current Officers

Chairperson: Prabhakar Santhanakrishnan, prabhakar.santhan@gmail.com (614) 378-3051
Secretary: Ravi Raj, raviraj67@gmail.com (614) 370-4875
Jt. Secretary: Anuradha Jayaraman, januramesh@hotmail.com (248) 787-3466
Treasurer: Suganya Rangarajan, suganya.r@gmail.com (302) 528-7966
Jt. Treasurer: Anitha  Balaji, balajianitha71@gmail.com (614) 668-3660

Past Chairperson

Anand Padmanabhan, anand.pad@gmail.com (302) 528-1404

Past Officers

Chairperson: Anand Padmanabhan, anand.pad@gmail.com (302) 528-1404
Vice Chairperson: Mani Periyakaruppan
Secretary: Prabhakar Santhanakrishnan
Jt. Secretary: Ravi Raj
Treasurer: Rajan Balaji

This Campaign has ended. No more pledges can be made.

Bitnami